#53 The Regent's Park Barracks

בריאן אפשטיין היה מוצב במחנה הצבאי הזה קרוב לריג'נטס פארק בלונדון, בין דצמבר 1952 ל-27 בינואר 1954, בזמן שירותו הצבאי.


המחנה הזה נבנה בשנת 1920. בשנת 1971 קבוצה אנרכיסטית ביצעה פיגוע במחנה הזה, כתגובה לנוכחות של הצבא האנגלי בצפון אירלנד.