#117 The Iron Door (The Liverpool Jazz Society) (The Storyville Jazz Club)

כאן הופיעו הסילבר ביטלס ב-15 במאי 1960.


כאן הופיעו הביטלס 5 פעמים במרץ 1961: ב-6 במרץ, בערב שכונה Rocking Good Time Tonight, ב-11 במרץ, בערב שכונה Big Beat Session, ב-13 במרץ, בערב שכונה Beat Night, ב-15 במרץ בהופעת צהריים שכונתה Swinging Lunchtime, וב-17 במרץ בערב שכונה Rock and Cha Cha Ball. הביטלס הופיעו כאן 3 פעמים נוספות במרץ 1962, כאשר ההופעה האחרונה, ב-15 במרץ, כונתה The Beatles' Farewell Party. כל ההופעות בשנת 1961 אורגנו ע"י האמרגן סם ליץ'.


המועדון The Iron Door נפתח ב-9 באפריל 1960 במרתף שבו היה קודם לכן מחסן והוא הכיל 1,650 אנשים. השם The Iron Door ניתן בשל דלת הברזל הכבדה בכניסה. המועדון, שהיה במרכז העיר, הפך לאחד המועדונים החשובים בסצנת המוזיקה של והיה המתחרה הרציני ביותר למועדון The Cavern. בשנת 1961 שונה שמו של המועדון ל-The Liverpool Jazz Society, ובשנת 1962 ל-The Storyville Jazz Club. בספטמבר 1962 הוחזר שמו ל-The Iron Door. בשנת 1964 המועדון נסגר ונפתח במקומו מועדון בשם The Pyramid Club. אחרי שגם זה נסגר, נהרס הבניין ובמקומו נבנה מגרש חניה. כיום, עומד במקום בניין משרדים. ב-9 באפריל 2005 נקבע בחזית הבניין שלט המציין את מיקומו של מועדון The Iron Door כאן.